Закон Украины “О высшем образовании”Закон України “Про вищу освіту”

Безымянный

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вищу освіту

Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
Стаття 2. Законодавство України про вищу освіту
Стаття 3. Державна політика у сфері вищої освіти
Стаття 4. Право на вищу освіту

Розділ II
РІВНІ, СТУПЕНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 5. Рівні та ступені вищої освіти
Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти
Стаття 7. Документи про вищу освіту (наукові ступені)
Стаття 8. Єдина державна електронна база з питань освіти

Розділ III
СТАНДАРТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 9. Стандарти освітньої діяльності
Стаття 10. Стандарти вищої освіти

Розділ IV
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 11. Система вищої освіти
Стаття 12. Управління у сфері вищої освіти
Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади
Стаття 14. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади

Розділ V
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти
Стаття 17. Статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Стаття 19. Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Стаття 20. Діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Стаття 21. Галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Стаття 22. Фінансування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Стаття 23. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти
Стаття 25. Акредитація освітньої програми

Розділ VI
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Стаття 26. Основні завдання вищого навчального закладу
Стаття 27. Правовий статус вищого навчального закладу
Стаття 28. Типи вищих навчальних закладів
Стаття 29. Національний вищий навчальний заклад
Стаття 30. Дослідницький університет
Стаття 31. Утворення, реорганізація та ліквідація вищого навчального закладу
Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов’язки вищого навчального закладу
Стаття 33. Структура вищого навчального закладу

Розділ VII
УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Стаття 34. Керівник вищого навчального закладу
Стаття 35. Керівник факультету, навчально-наукового інституту, кафедри
Стаття 36. Вчена рада
Стаття 37. Наглядова рада
Стаття 38. Робочі та дорадчі органи
Стаття 39. Органи громадського самоврядування вищих навчальних закладів
Стаття 40. Студентське самоврядування
Стаття 41. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
Стаття 42. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу
Стаття 43. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) вищого навчального закладу державної (комунальної) форми власності

Розділ VIII
ДОСТУП ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРИЙОМ, ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 44. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів
Стаття 45. Зовнішнє незалежне оцінювання
Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Розділ IX
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 47. Освітній процес
Стаття 48. Мова викладання у вищих навчальних закладах
Стаття 49. Форми навчання у вищих навчальних закладах
Стаття 50. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
Стаття 51. Практична підготовка осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

Розділ X
УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу
Стаття 53. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники вищих навчальних закладів
Стаття 54. Вчені звання наукових і науково-педагогічних працівників
Стаття 55. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення
Стаття 56. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
Стаття 57. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
Стаття 58. Обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
Стаття 59. Гарантії науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам вищих навчальних закладів
Стаття 60. Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
Стаття 61. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах
Стаття 62. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
Стаття 64. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів

Розділ XI
НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 65. Мета і завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах
Стаття 66. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук
Стаття 67. Організація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Стаття 68. Організаційні форми провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Стаття 69. Права інтелектуальної власності та їх захист

Розділ XII
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 70. Матеріально-технічна база і правовий режим майна вищих навчальних закладів
Стаття 72. Формування та розміщення державного замовлення
Стаття 73. Платні послуги у сфері вищої освіти

Розділ XIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 74. Державна політика щодо міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти
Стаття 75. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти
Стаття 76. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої освіти

Розділ XIV
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 77. Державний контроль у сфері вищої освіти
Стаття 78. Громадський контроль у сфері вищої освіти
Стаття 79. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти

Розділ XV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Різне
Стаття 27. Національна рамка кваліфікацій
Стаття 47. Післядипломна освіта
Стаття 22-2. Посади науково-педагогічних працівників
Скачать файлБезымянный

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про вищу освіту

Цей Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансові засади функціонування системи вищої освіти, створює умови для посилення співпраці державних органів і бізнесу з вищими навчальними закладами на принципах автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою та виробництвом з метою підготовки конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
Стаття 2. Законодавство України про вищу освіту
Стаття 3. Державна політика у сфері вищої освіти
Стаття 4. Право на вищу освіту

Розділ II
РІВНІ, СТУПЕНІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 5. Рівні та ступені вищої освіти
Стаття 6. Атестація здобувачів вищої освіти
Стаття 7. Документи про вищу освіту (наукові ступені)
Стаття 8. Єдина державна електронна база з питань освіти

Розділ III
СТАНДАРТИ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 9. Стандарти освітньої діяльності
Стаття 10. Стандарти вищої освіти

Розділ IV
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 11. Система вищої освіти
Стаття 12. Управління у сфері вищої освіти
Стаття 13. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки, інших органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади
Стаття 14. Повноваження органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади

Розділ V
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти
Стаття 17. Статус Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Стаття 19. Склад Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Стаття 20. Діяльність Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Стаття 21. Галузеві експертні ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Стаття 22. Фінансування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
Стаття 23. Незалежні установи оцінювання та забезпечення якості вищої освіти
Стаття 25. Акредитація освітньої програми

Розділ VI
ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Стаття 26. Основні завдання вищого навчального закладу
Стаття 27. Правовий статус вищого навчального закладу
Стаття 28. Типи вищих навчальних закладів
Стаття 29. Національний вищий навчальний заклад
Стаття 30. Дослідницький університет
Стаття 31. Утворення, реорганізація та ліквідація вищого навчального закладу
Стаття 32. Принципи діяльності, основні права та обов’язки вищого навчального закладу
Стаття 33. Структура вищого навчального закладу

Розділ VII
УПРАВЛІННЯ ВИЩИМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

Стаття 34. Керівник вищого навчального закладу
Стаття 35. Керівник факультету, навчально-наукового інституту, кафедри
Стаття 36. Вчена рада
Стаття 37. Наглядова рада
Стаття 38. Робочі та дорадчі органи
Стаття 39. Органи громадського самоврядування вищих навчальних закладів
Стаття 40. Студентське самоврядування
Стаття 41. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених
Стаття 42. Обрання, призначення та звільнення з посади керівника вищого навчального закладу
Стаття 43. Обрання на посаду та звільнення з посади керівника факультету (навчально-наукового інституту) вищого навчального закладу державної (комунальної) форми власності

Розділ VIII
ДОСТУП ДО ВИЩОЇ ОСВІТИ, ПРИЙОМ, ВІДРАХУВАННЯ, ПЕРЕРИВАННЯ НАВЧАННЯ, ПОНОВЛЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ ОСІБ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 44. Умови прийому на навчання до вищих навчальних закладів
Стаття 45. Зовнішнє незалежне оцінювання
Стаття 46. Відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів вищої освіти

Розділ IX
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 47. Освітній процес
Стаття 48. Мова викладання у вищих навчальних закладах
Стаття 49. Форми навчання у вищих навчальних закладах
Стаття 50. Форми організації освітнього процесу та види навчальних занять
Стаття 51. Практична підготовка осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

Розділ X
УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 52. Категорії учасників освітнього процесу
Стаття 53. Науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники вищих навчальних закладів
Стаття 54. Вчені звання наукових і науково-педагогічних працівників
Стаття 55. Основні посади наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та порядок їх заміщення
Стаття 56. Робочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
Стаття 57. Права науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
Стаття 58. Обов’язки науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників
Стаття 59. Гарантії науково-педагогічним, науковим, педагогічним та іншим працівникам вищих навчальних закладів
Стаття 60. Післядипломна освіта, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
Стаття 61. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах
Стаття 62. Права осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах
Стаття 64. Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів

Розділ XI
НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття 65. Мета і завдання наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у вищих навчальних закладах
Стаття 66. Інтеграція наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ Національної академії наук України, національних галузевих академій наук
Стаття 67. Організація наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Стаття 68. Організаційні форми провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності
Стаття 69. Права інтелектуальної власності та їх захист

Розділ XII
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 70. Матеріально-технічна база і правовий режим майна вищих навчальних закладів
Стаття 72. Формування та розміщення державного замовлення
Стаття 73. Платні послуги у сфері вищої освіти

Розділ XIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 74. Державна політика щодо міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти
Стаття 75. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти
Стаття 76. Зовнішньоекономічна діяльність у сфері вищої освіти

Розділ XIV
КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стаття 77. Державний контроль у сфері вищої освіти
Стаття 78. Громадський контроль у сфері вищої освіти
Стаття 79. Відкритість прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої освіти

Розділ XV
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

Різне
Стаття 27. Національна рамка кваліфікацій
Стаття 47. Післядипломна освіта
Стаття 22-2. Посади науково-педагогічних працівників
Завантажити файл
Президент України П.ПОРОШЕНКО
м. Київ
1 липня 2014 року
№ 1556-VII
Стаття 41
Скрытый текст